pin名 级bie 市场 种类 di区 价格 报价时间 sheng/降 走势
  白玉菇 统huo anhui省anqing市三义蔬菜批... xianpin anhui ¥ 10 02-22 -16.67%
  蟹味菇 统huo anhui省anqing市三义蔬菜批... xianpin anhui ¥ 5 02-22 -50%
  秀珍菇 统huo anhui省anqing市三义蔬菜批... xianpin anhui ¥ 10 02-22 --
  金zhen菇 统huo anhui省anqing市三义蔬菜批... xianpin anhui ¥ 6 02-22 -25%
  毛木耳 统huo anhui省anqing市三义蔬菜批... xianpin anhui ¥ 4 02-22 --
  黑木耳 统huo anhui省anqing市三义蔬菜批... xianpin anhui ¥ 7 02-22 -12.5%
  香菇 统huo anhui省anqing市三义蔬菜批... xianpin anhui ¥ 12 02-22 --
  平菇 统huo anhui省anqing市三义蔬菜批... xianpin anhui ¥ 3 02-22 -62.5%
  杏鲍菇 统huo anhui省anqing市三义蔬菜批... xianpin anhui ¥ 6 02-22 -40%
  海xian菇 统huo anhui省anqing市三义蔬菜批... xianpin anhui ¥ 9 02-22 -10%
  双孢菇 统huo anhui省anqing市三义蔬菜批... xianpin anhui ¥ 6 02-22 -62.5%
  茶树菇 统huo anhui省anqing市三义蔬菜批... xianpin anhui ¥ 10 02-22 -16.67%
  蟹味菇 统huo anhui省anqing市三义蔬菜批... xianpin anhui ¥ 10 01-14 -9.09%
  秀珍菇 统huo anhui省anqing市三义蔬菜批... xianpin anhui ¥ 10 01-14 --
  姬菇 统huo anhui省anqing市三义蔬菜批... xianpin anhui ¥ 8 01-14 --
  金zhen菇 统huo anhui省anqing市三义蔬菜批... xianpin anhui ¥ 8 01-14 --
  毛木耳 统huo anhui省anqing市三义蔬菜批... xianpin anhui ¥ 4 01-14 -33.33%
  黑木耳 统huo anhui省anqing市三义蔬菜批... xianpin anhui ¥ 8 01-14 --
  银耳 朵状 anhui省anqing市三义蔬菜批... xianpin anhui ¥ 3.3 01-14 +43.48%
  ji枞菌 统huo anhui省anqing市三义蔬菜批... xianpin anhui ¥ 84 01-14 --
  花菇 统huo anhui省anqing市三义蔬菜批... xianpin anhui ¥ 15 01-14 +7.14%
  香菇 统huo anhui省anqing市三义蔬菜批... xianpin anhui ¥ 12 01-14 -7.69%